آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک استانی

مجموعه : اخبار

میزان آرای ۶ کاندیدای ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور منتشر شد.

میزان آرای ۶ کاندیدای انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری به تفکیک ۳۱ استان کشور به شرح ذیل توسط خبرگزاری تسنیم منتشر شد:

استان آذربایجان شرقی:

 

حسن روحانی: یک میلیون و ۹۹ هزار و ۴۰۲ رأی

محسن رضایی: ۲۳۰ هزار و ۱۶۵ رأی

محمدباقر قالیباف: ۱۸۷ هزار و ۴۴۰ رأی

سعید جلیلی: ۱۸۷ هزار و ۲۲۷ رأی

علی اکبر ولایتی: ۱۶۴ هزار و ۱۷۹ رأی

سید محمد غرضی: ۲۵ هزار و ۹۱ رأی

 

استان آذربایجان غربی:

 

حسن روحانی: ۸۸۵ هزار و ۶۷۵ رأی

محمد باقر قالیباف: ۱۵۱ هزار و ۵۰۸ رأی

محسن رضایی: ۱۰۵ هزار و ۶۵۸ رأی

سعید جلیلی: ۹۳ هزار و ۷۸۷ رأی

علی اکبر ولایتی: ۶۷ هزار و ۸۷۴ رأی

سید محمد غرضی: ۱۵ هزار و ۵۴۸ رأی

 

 

استان اردبیل:

 

حسن روحانی: ۳۸۴ هزار و ۷۵۱ رأی

محمد باقر قالیباف: ۹۸ هزار و ۲۹۸ رأی

محسن رضایی: ۵۹ هزار و ۵۲۴ رأی

سعید جلیلی: ۴۴ هزار و ۴۴۱ رأی

علی اکبر ولایتی: ۴۰ هزار و ۵۳۱ رأی

سید محمد غرضی: ۸ هزار و ۳۶۷ رأی

 

 

استان اصفهان:

 

 

حسن روحانی: یک میلیون و ۱۷ هزار و ۵۱۶ رأی

سعید جلیلی: ۴۱۱ هزار و ۹۸ رأی

محسن رضایی: ۲۷۰ هزار و ۷۹۹ رأی

محمد باقر قالیباف: ۲۵۹ هزار و ۶۰۱ رأی

علی اکبر ولایتی: ۲۰۳ هزار و ۶۷۹ رأی

سید محمد غرضی: ۵۹ هزار و ۱۰۶ رأی

 

 

استان البرز:

 

 

حسن روحانی: ۵۱۹ هزار و ۴۱۲ رأی

محمد باقر قالیباف: ۲۱۳ هزار و ۹۰۴ رأی

سعید جلیلی: ۱۰۵ هزار و ۳۷۲ رأی

محسن رضایی: ۸۴ هزار و ۶۳۳ رأی

علی اکبر ولایتی: ۷۷ هزار و ۲۸۸ رأی

سید محمد غرضی: ۱۲ هزار و ۲۲۶ رأی

 

 

استان ایلام:

 

 

حسن روحانی: ۱۷۵ هزار و ۶۰۸ رأی

محسن رضایی: ۵۸ هزار و ۱۸۲ رأی

محمد باقر قالیباف: ۳۵ هزار و ۵۸۶ رأی

سعید جلیلی: ۲۲ هزار و ۹۷۶ رأی

علی اکبر ولایتی: ۱۵ هزار و ۱۰۴ رأی

سید محمد غرضی: ۳ هزار و ۸۸۹ رأی

 

 

استان بوشهر:

 

 

حسن روحانی: ۲۷۸ هزار و ۷۶۳ رأی

محسن رضایی: ۷۴ هزار و ۲۲۰ رأی

محمد باقر قالیباف: ۶۴ هزار و ۸۸۱ رأی

سعید جلیلی: ۵۴ هزار و ۹۶۰ رأی

علی اکبر ولایتی: ۳۸ هزار و ۴۹۹ رأی

سید محمد غرضی: ۶ هزار و ۷۱۱ رأی

 

 

استان تهران:

 

 

حسن روحانی: ۲ میلیون و ۳۸۵ هزار و ۸۹۰ رأی

محمد باقر قالیباف: یک میلیون و ۲۶۶ هزار و ۵۶۸ رأی

سعید جلیلی: ۵۵۰ هزار و ۳۸۴ رأی

محسن رضایی: ۳۳۶ هزار و ۵۵۷ رأی

علی اکبر ولایتی: ۳۱۶ هزار و ۵۹۲ رأی

سید محمد غرضی: ۶۱ هزار و ۸۹۳ رأی

 

 

استان چهار محال و بختیاری:

 

 

محسن رضایی: ۲۱۱ هزار و ۱۰۱ رأی

حسن روحانی: ۱۵۵ هزار و ۸۸۴ رأی

محمد باقر قالیباف: ۴۳ هزار و ۲۰۱ رأی

سعید جلیلی: ۳۷ هزار و ۷۳۴ رأی

علی اکبر ولایتی: ۲۱ هزار و ۶۹۳ رأی

سید محمد غرضی: ۴ هزار و ۳۴ رأی

 

 

استان خراسان جنوبی:

 

 

حسن روحانی: ۱۹۲ هزار و ۴۴۶ رأی

سعید جلیلی: ۱۰۳ هزار و ۳۸۲ رأی

محمد باقر قالیباف: ۱۰۱ هزار و ۷۱۳ رأی

علی اکبر ولایتی:۱۵ هزار و ۱۸۵ رأی

محسن رضایی: ۱۴ هزار و ۵۸۲ رأی

سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۵۲ رأی

 

 

استان خراسان رضوی:

 

 

حسن روحانی: ۵۲۹ هزار و ۳۴۴ رأی

محمد باقر قالیباف: ۳۰۳ هزار و ۵۵۵ رأی

سعید جلیلی: ۱۱۱ هزار و ۷۷۱ رأی

علی اکبر ولایتی: ۳۵ هزار و ۳۸۹ رأی

محسن رضایی: ۳۱ هزار و ۶۷۶ رأی

سید محمد غرضی: ۱۰ هزار و ۱۸۵ رأی

 

 

استان خراسان شمالی:

 

 

حسن روحانی: ۲۲۶ هزار و ۱۴۴ رأی

محمد باقر قالیباف: ۱۵۷ هزار و ۸۰۰ رأی

سعید جلیلی: ۵۲ هزار و ۸۰۲ رأی

محسن رضایی: ۱۸ هزار و ۸۷۰ رأی

علی اکبر ولایتی: ۱۷ هزار و ۹۲۴ رأی

سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۶۸۴ رأی

 

 

استان خوزستان:

 

 

محسن رضایی: ۹۲۱ هزار و ۵۷۰ رأی

حسن روحانی: ۶۷۵ هزار و ۴۹۵ رأی

سعید جلیلی: ۱۶۹ هزار و ۴۴۶ رأی

محمد باقر قالیباف: ۱۱۷ هزار و ۹۷۷ رأی

علی اکبر ولایتی: ۷۸ هزار و ۴۸۸ رأی

سید محمد غرضی: ۱۵ هزار و ۲۵۱ رأی

 

 

استان زنجان:

 

 

حسن روحانی: ۲۸۱ هزار و ۸۶۷ رأی

محمد باقر قالیباف: ۱۰۶ هزار و ۴۱۵ رأی

سعید جلیلی: ۷۰ هزار و ۷۹۷ رأی

محسن رضایی: ۴۹ هزار و ۶۵۴ رأی

علی اکبر ولایتی: ۴۲ هزار و ۵۵۰ رأی

سید محمد غرضی: ۹ هزار و ۱۷۰ رأی

 

 

استان سمنان:

 

 

حسن روحانی: ۱۵۷ هزار و ۱۳۳ رأی

محمد باقر قالیباف: ۸۷ هزار و ۵۹۸ رأی

سعید جلیلی: ۵۵ هزار و ۹۸۷ رأی

علی اکبر ولایتی: ۲۵ هزار و ۶۰۰ رأی

محسن رضایی: ۱۴ هزار و ۵۴۱ رأی

سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۵۱ رأی

 

 

استان سیستان و بلوچستان:

 

 

حسن روحانی: ۷۷۰ هزار و ۳۹۴ رأی

محمد باقر قالیباف: ۱۰۹ هزار و ۳۹۰ رأی

سعید جلیلی: ۶۴ هزار و ۳۳۹ رأی

محسن رضایی: ۶۱ هزار و ۹۸۶ رأی

علی اکبر ولایتی: ۳۶ هزار و ۱۲۲ رأی

سید محمد غرضی: ۸ هزار و ۷۸۵ رأی

 

 

استان فارس

 

 

حسن روحانی: یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۸۵۳ رای

سعید جلیلی: ۳۰۹ هزار و ۹۲۹ رای

محمدباقر قالیباف: ۲۴۷ هزار و ۶۱۵رای

محسن رضایی: ۲۱۱ هزار و ۴۸۹ رای

علی اکبر ولایتی: ۱۳۵ هزار و ۴۲۵

سیدمحمد غرضی: ۲۳ هزار و ۳۴۳

 

 

استان قزوین

 

 

محمدباقر قالیباف: ۴۳۶ هزار و ۳۴۳ رای

حسن روحانی: ۳۲۴ هزار و ۷۳۹ رای

سعید جلیلی:۹۰ هزار و ۵۷۳ رای

علی اکبر ولایتی: ۴۷ هزار و ۱۷۴ رای

محسن رضایی:۴۵ هزار و ۸۸۴ رای

سیدمحمد غرضی: ۸ هزار و ۱۰۸ رای

 

 

استان قم

 

 

حسن روحانی: ۲۰۹ هزار و ۷۸۵ رای

سعید جلیلی: ۱۲۱ هزار و ۲۳۷ رای

محمدباقر قالیباف: ۸۹ هزار و ۹۸۷ رای

علی اکبر ولایتی:۶۸ هزار و ۳۵۶ رای

محسن رضایی: ۳۰ هزار و ۵۴۹ رای

سیدمحمد غرضی:۹ هزار و ۳۴۶ رای

 

 

استان کردستان

 

 

حسن روحانی: ۴۳۸ هزار و ۲۹۰ رای

محمدباقر قالیباف:۷۵ هزار و ۵۴۸ رای

محسن رضایی:۴۹ هزار و ۶۹۵ رای

سعید جلیلی:۳۰ هزار و ۱۹۵ رای

علی اکبر ولایتی:۱۷ هزار و ۸۴۳ رای

سیدمحمد غرضی:۷ هزار و ۴۸ رای

 

 

استان کرمان

 

 

حسن روحانی: ۸۵۵ هزار و ۴۶۳ رای

محمدباقر قالیباف: ۲۲۲ هزار و ۷۹۵ رای

سعید جلیلی:۲۱۵ هزار و ۸۷۲ رای

محسن رضایی:۶۹ هزار و ۳۱۶ رای

علی اکبر ولایتی: ۶۴هزار و ۲۰۲ رای

سیدمحمد غرضی:۱۴ هزار و ۲۳۷ رای

 

 

استان کرمانشاه

 

 

حسن روحانی: ۵۶۷ هزار و ۷۸۴ رای

محمدباقر قالیباف: ۱۶۲ هزار و ۶۲ رای

محسن رضایی:۱۰۸ هزار و ۱۸۶ رای

سعید جلیلی:۶۴ هزار و ۵۹۷ رای

علی اکبر ولایتی:۴۱ هزار و ۳۸۴ رای

سیدمحمد غرضی:۹ هزار و ۱۷رای

 

 

استان کهگیلویه و بویر احمد

 

 

محسن رضایی:۱۴۲ هزار و ۴۰ رای

حسن روحانی: ۱۲۶ هزار و ۳۹۵ رای

سعید جلیلی:۲۴ هزار و ۱۳۸ رای

محمدباقر قالیباف: ۱۸ هزار و ۴۸۹ رای

علی اکبر ولایتی:۱۱ هزار و ۵۱۰ رای

سیدمحمد غرضی: یک هزار و ۴۸۷ رای

 

 

استان گلستان

 

 

حسن روحانی: ۵۴۸ هزار و ۶۹ رای

محمدباقر قالیباف: ۱۵۸ هزار و ۹۴۷ رای

سعید جلیلی:۷۸ هزار و ۱۹۲ رای

علی اکبر ولایتی: ۷۴ هزار و ۶۳۳ رای

محسن رضایی:۴۶ هزار و ۱۰۰ رای

سیدمحمد غرضی: ۱۰ هزار و ۴۰۱ رای

 

 

استان گیلان

 

 

حسن روحانی: ۷۸۴ هزار و ۷۸۹ رای

محمدباقر قالیباف:۲۱۳ هزار و ۴۲۴ رای

سعید جلیلی:۱۵۰ هزار و ۵۶ رای

محسن رضایی:۸۶ هزار و ۹۲۳ رای

علی اکبر ولایتی:۸۵ هزار و ۱۵۶ رای

سیدمحمد غرضی: ۱۸ هزار و ۵۱۶ رای

 

 

 

استان لرستان:

 

 

حسن روحانی: ۲۴۰ هزار و ۶۵۵ رأی

محسن رضایی: ۲۳۶ هزار و ۴۵۱ رأی

محمد باقر قالیباف: ۹۹ هزار و ۲۲ رأی

سعید جلیلی: ۶۳ هزار و ۳۱۶ رأی

علی اکبر ولایتی: ۴۰ عزار و ۹۰۸ رأی

سید محمد غرضی: ۶ هزار و ۵۹۶ رأی

 

 

استان مازندران:

 

 

حسن روحانی: یک میلیون و ۱۰۷ هزار و ۴۹۴ رأی

محمد باقر قالیباف: ۲۸۶ هزار و ۴۶۴ رأی

سعید جلیلی: ۱۸۰ هزار و ۷۷۲ رأی

علی اکبر ولایتی: ۱۶۱ هزار و ۷۸۳ رأی

محسن رضایی: ۹۴ هزار و ۱۷۸ رأی

سید محمد غرضی: ۲۰ هزار و ۷۴۲ رأی

 

 

استان مرکزی:

 

 

حسن روحانی: ۳۲۳ هزار و ۶۳۱ رأی

محمد باقر قالیباف: ۱۳۷ هزار و ۱۹۵ رأی

سعید جلیلی: ۹۳ هزار و ۴۳۴ رأی

علی اکبر ولایتی: ۷۴ هزار و ۱۹۲ رأی

محسن رضایی: ۶۶ هزار و ۶۲۱ رأی

سید محمد غرضی: ۹ هزار و ۴۰۹ رأی

 

 

استان هرمزگان:

 

 

حسن روحانی: ۴۱۴ هزار و ۴۴۴ رأی

سعید جلیلی: ۱۲۲ هزار و ۹۵۴ رأی

محمد باقر قالیباف: ۶۹ هزار و ۲۷۷ رأی

محسن رضایی: ۶۴ هزار و ۲۷۰ رأی

علی اکبر ولایتی: ۴۸ هزار و ۷۴۳ رأی

سید محمد غرضی: ۱۱ هزار و ۳۵۶ رأی

 

 

استان همدان:

 

 

حسن روحانی: ۴۵۱ هزار و ۸۱۰ رأی

محمد باقر قالیباف: ۱۳۹ هزارو ۸۳۵ رأی

سعید جلیلی: ۱۳۸ هزار و ۴۱۴ رأی

محسن رضایی: ۸۰ هزار و ۳۴۰ رأی

علی اکبر ولایتی: ۶۹ هزار و ۷۷۰ رأی

سید محمد غرضی: ۱۱ هزار و ۳۷۸ رأی

 

 

استان یزد:

 

 

حسن روحانی: ۳۵۱ هزار و ۵۲۷ رأی

سعید جلیلی: ۶۲ هزار و ۲۳۲رأی

محمد باقر قالیباف: ۵۳ هزار و ۱۰۱ رأی

علی اکبر ولایتی: ۲۷ هزار و ۴۶۸ رأی

محسن رضایی: ۱۹ هزار و ۷۹۳ رأی

سید محمد غرضی: ۵ هزار و ۱۳۷ رأی

فرستادن دیدگاه


عضویت در خبرنامه
  • 1.در صورتیکه تمایل دارید مطالب سایت به ایمیل شما ارسال شود لطفا ایمیل خود را در کادر زیر بنویسید.
  • 2.از ایمیل شما به هیچ عنوان استفاده تبلیغاتی نخواهد شد.
  • 3.هر شب فقط یک ایمیل برای شما ارسال میشود که هیچ گونه تبلیغاتی نداشته و فقط لینک مطالب جدید داخل آن خواهد بود.
  • 5.بعد از ثبت ایمیل کد فعال سازی به ایمیل شما ارسال میشود حتما روی لینک داخل ایمیل کلیک کنید تا ایمیل شما تایید شود
  • 6.در صورتی که ایمیل خود را تایید نکنید مطالب سایت برای شما ارسال نخواهد شد
  • 4.هر زمان که بخواهید فقط با یک کلیک عضویت شما حذف خواهد شد.


آخریـــن هـــای گـــالـــری عـــکـــس